กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม การทะเบียนรับสิทธิ์


1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้คือ ลูกค้าที่ซื้อสมาร์ตโฟน vivo V23 5G ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 และสำหรับลูกค้าที่สั่งจองสมาร์ตโฟน vivo V23 5G ล่วงหน้า (Pre-order) ในช่วงวันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 และชำระเงินเต็มจำนวนและรับเครื่องเรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสิทธิลุ้นรับของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมฉบับนี้ ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมนี้กำหนดเท่านั้น
3. ขั้นตอนการร่วมลุ้นรับของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set
3.1 ลูกค้าที่ซื้อสมาร์ตโฟนรุ่น vivo V23 5G ตามกติกาและเงื่อนไขข้อ 1. สามารถลงทะเบียนรับของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set ได้ทางเว็บไซต์ http://www.vivov23-activity.com โดยการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.
3.2 การลงทะเบียนตามกติกาและเงื่อนไขข้อ 3.1 ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ที่อยู่
(3) เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
(4) รหัส IMEI 1 ของเครื่อง vivo V23 5G (สามารถดูได้ที่หลังกล่องเครื่อง หรือกดรหัสตรวจสอบที่โทรศัพท์ *#06#)
(5) ชื่อร้านค้าและสาขาที่ซื้อสมาร์ตโฟน vivo V23 5G
(6) ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากการซื้อสมาร์ตโฟน vivo V23 5G (แนบไฟล์ในหน้าลงทะเบียน)
4. ของรางวัลที่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคือ vivo V23 5G Win Special Gift Set (มูลค่า 1,999 บาท) จำนวนจำกัดเพียง 500 รางวัล ประกอบไปด้วย
(1) DIY Sticker 1 ชิ้น มูลค่า 250 บาท
(2) Signature Case 1 ชิ้น มูลค่า 699 บาท
(3) Griptok 1 ชิ้น มูลค่า 500 บาท
(4) Photo Cards (2 ใบ ต่อ 1 กล่อง) มูลค่า 550 บาท
5. เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียน 500 คนแรกที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในกติกาและเงื่อนไขข้อ 3. เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set (บริษัทฯ จะยึดถือลำดับสิทธิของลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาในระบบลงทะเบียนและเมื่อลูกค้า กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว)
6. สมาร์ตโฟน vivo V23 5G 1 เครื่อง ต่อ 1 สิทธิ์ลงทะเบียน เท่านั้น
7. ลูกค้าที่ได้รับของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set จะถูกประกาศผลภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ทางเว็บไซต์ https://www.vivov23-activity.com
8. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set ให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายละเอียด ข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งตามกติกาและเงื่อนไขข้อ 3.2 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการรับของรางวัล จากลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อสงสัยในตัวของลูกค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9. ของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับของรางวัล vivo V23 5G Win Special Gift Set ให้แก่บุคคลอื่นได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
11. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าลูกค้ามีพฤติกรรม และ/หรือการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือกระทำการใด ๆ อันขัดกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิของลูกค้าผู้เข้า ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินอื่นใดคืนให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น แม้บริษัทฯ ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิได้เช่นกัน
12. ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
13. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากลูกค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหาย ของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอปพลิเคชันหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ